محصولات

 
 

   

نام محصول: بستنی خوری کوچک
کد محصول: 101S

 

نام محصول: بستنی خوری بزرگ
کد محصول: 102S

 

نام محصول: ماستی 1000 گرمی
کد محصول: 141Y

 

نام محصول: بستنی خوری کوچک
کد محصول: 171D

             
     

نام محصول: بشقاب ps
کد محصول: 181P

 

نام محصول: ماستی 500 گرمی
کد محصول: 142Y

 

نام محصول: ماستی 900 گرمی
کد محصول: 143Y

 

نام محصول: ماستی 900 گرمی
کد محصول: 144Y

             
     

نام محصول: ظرف غذا
کد محصول: 191C

 

نام محصول: بشقاب خورشیدی
کد محصول: 103S

 

نام محصول: پیش دستی 500 خورشیدی
کد محصول: 104S

 

نام محصول: پیش دستی 750 خورشیدی
کد محصول: 105S

             
     

نام محصول: درب خورشتی
کد محصول: 172D

 

نام محصول: درب 2500
کد محصول: 173D

 

نام محصول: سالاد خوری
کد محصول: 192C

 

نام محصول: ظرف بستنی
کد محصول: 201I

             
     

نام محصول: ظرف بیضی کوچک
کد محصول: 211O

 

نام محصول: ظرف بیضی بزرگ
کد محصول: 212O

 

نام محصول: ظرف خورشتی
کد محصول: 213B

 

نام محصول: درب 1700
کد محصول: 145Y

             
     

نام محصول : کاسه 750cc
کد محصول : 214B

 

نام محصول : کاسه 500 خورشیدی
کد محصول : 105S

 

نام محصول : کاسه 500cc
کد محصول : 215B

 

نام محصول : کاسه 750cc
کد محصول : 216B

             
     

نام محصول : سطل 2500 PP
کد محصول : 146Y

 

نام محصول : سطل 2500 PS
کد محصول : 147Y

 

نام محصول : کاسه 500 خورشیدی
کد محصول : 106S

 

نام محصول : سطل 2700 PP
کد محصول : 148Y

             
     

نام محصول : سطل 1600 PS
کد محصول : 149Y

 

نام محصول : دیس کوچک
کد محصول : 241PL

 

نام محصول : سطل 1400 PS
کد محصول : 150Y

 

نام محصول : سطل 1700 PS
کد محصول : 151Y

             
     

نام محصول : پیش دستی PS
کد محصول : 182P

 

نام محصول : سه خانه خورشیدی
کد محصول : 106S

 

نام محصول : دیس بزرگ
کد محصول : 242PL

 

نام محصول : خورشتی کنگره ای
کد محصول : 217B

             
     

نام محصول : کاسه نیلوفری 400cc
کد محصول : 121L

 

نام محصول : دیس کوچک PP رنگ شیری
کد محصول : 243PL

 

نام محصول : دیس کوچک گود PP
کد محصول : 244PL

 

نام محصول : لیوان PP 200cc
کد محصول : 261M

             
     
نام محصول : کاسه نیلوفری 250cc
کد محصول : 122L
  نام محصول : کاسه نیلوفری 100cc
کد محصول : 123L
  نام محصول : کاسه نیلوفری 220cc
کد محصول : 124L
 

نام محصول : کاسه نیلوفری 350cc
کد محصول : 125L

             
       
    ننام محصول : دیس کوچک PP
کد محصول : 245PL
  نام محصول : کاسه نیلوفری 200cc
کد محصول : 127L
 

نام محصول : کاسه نیلوفری 150cc
کد محصول : 126L